Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.24.2022 do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2022 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.24.2022, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 10 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi”, planowanego do realizacji na działkach nr 1176, 1177, 1178, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9 obręb 0024, przy ul. Generała Hauke-Bosaka w Kielcach.

Kielce, 26.10.2022 r.

GKŚ-IV.6220.24.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2022 r., na wniosek Pana Emiliana Staweckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki, ul. Legnicka 28, 25-324 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.24.2022, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 10 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi”, planowanego do realizacji na działkach nr 1176, 1177, 1178, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9 obręb 0024, przy ul. Generała Hauke-Bosaka w Kielcach.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opiniami organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 26.10.2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu

 

Data podania do publicznej wiadomości: 26.10.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce bipum.kielce.eu
  • w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
26-10-2022
Data publikacji:
26-10-2022 13:51
Data aktualizacji:
27-10-2022 11:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top