Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.25.2021

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce”.

Kielce, 15.09.2022 r.

GKŚ-IV.6220.25.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.:

„Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.:

28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce”.

Ponadto Prezydent Miasta Kielce informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 309, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

Data publicznego obwieszczenia: 19 września 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Rogaliński

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Inwestorzy zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
  3. Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
15-09-2022
Data publikacji:
19-09-2022 09:11
Data aktualizacji:
19-09-2022 09:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top