Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.25.2022 „Budowa budynków usługowych z lokalami mieszkalnymi, z garażami podziemnymi, nadziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacją oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Solidarności w Kielcach”

Kielce, 13.01.2023 r.

GKŚ-IV.6220.25.2022

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek TRUST INVESTMENT PROJEKT 14 Sp. z o.o., ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielc, w imieniu którego działa pełnomocnik, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków usługowych z lokalami mieszkalnymi, z garażami podziemnymi, nadziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacją oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Solidarności w Kielcach”, na działkach nr ewid.: 127/8, 127/13, 129/6, 129/9, 130/2, 130/5, 131/6, 132/6, 132/9, 133/8, 133/11, 135/12, 135/14, 135/21, 135/23, 144/56, 144/70, obr. nr 0012.

Ponadto Prezydent Miasta Kielce informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, więc, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) tut. organu. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

W prowadzonym postępowaniu uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, który uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją sprawy, w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 36 76 663 (sekretariat.gks@um.kielce.pl)).

 

Data publicznego ogłoszenia: 16.01.2023 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Rogaliński

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  • TRUST INVESTMENT PROJEKT 14 Sp. z o.o., ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika - Pana Mateusza Blachnika, TRUST INVESTMENT PROJEKT 14 Sp. z o.o., ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce
  • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
  • Aa
Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-01-2023
Data publikacji:
16-01-2023 13:16
Data aktualizacji:
16-01-2023 13:16
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top