Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wystąpienie do organów opiniujących GKŚ-IV.6220.35.2022

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Trwały montaż użytkowanej na terenie nieruchomości instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji gazu skroplonego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kielce”, planowanego do realizacji na działce nr 1043/2 obręb 0020, że pismem z dnia 17.11.2022 r., znak: GKŚ-IV.6220.35.2022, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Kielce, 17.11.2022 r.

GKŚ-IV.6220.35.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a. zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Trwały montaż użytkowanej na terenie nieruchomości instalacji do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji gazu skroplonego LNG wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kielce”, planowanego do realizacji na działce nr 1043/2 obręb 0020, że pismem z dnia 17.11.2022 r., znak: GKŚ-IV.6220.35.2022, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 26.08.2022 r. złożony przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, przekształconą następnie w Świętokrzyską Grupę Przemysłową Industria S.A. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce.

Stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1, 81 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 309, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

Data publicznego obwieszczenia: 21.11.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 5. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Otrzymują:

 • Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A. ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce - za pośrednictwem pełnomocnika Pani Joanny Kustry, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A., Sandomierska 105, 25-324 Kielce
 • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1
  i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu oraz w miejscu realizacji inwestycji
 • Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
17-11-2022
Data publikacji:
21-11-2022 07:52
Data aktualizacji:
21-11-2022 07:57
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top