Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.5.2019 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi przy ulicy Łąkowej w Kielcach

Kielce, dnia 28.12.2022 r.

GKŚ-IV.6220.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi przy ulicy Łąkowej w Kielcach”, planowanego do realizacji na działkach nr: 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14, 1812/15 i 1742/2, obręb 0009, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. Akt II SA/Ke 50/22, z dn. 17.08.2022 r., pismem znak: GKŚ-IV.6220.5.2019, z dnia 28.12.2022 r. wystąpiono do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z prośbą o ponowne wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisk tych organów.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 65 ust. 1 u.o.o.ś., informuję o przedłużeniu postępowania administracyjnego i terminu załatwienia przedmiotowej sprawy, ze względu na konieczność uzyskania stanowisk ww. organów.

Po analizie otrzymanych opinii tut. organ w terminie 30 dni od daty ich otrzymania wyda: postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Termin wydania ww. dokumentów, tj. postanowienia lub decyzji w chwili obecnej nie jest możliwy do dokładnego określenia, gdyż zależy daty otrzymania opinii ww. organów.

Informuję, że w myśl art. 35 § 5 ww. ustawy do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony z przyczyn niezależnych od organu, w tym przypadku terminu oczekiwania na opinie ww. organów.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 • zgodnie z art. 35 § 3 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego:
 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynność, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu;
 • zgodnie z art. 36 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia; ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu;
 • zgodnie z art. 37 § 1 - 6 Kodeksu postępowania administracyjnego – stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do:

 • organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,
 • organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ, do którego wniesiono ponaglenie, rozpatruje je w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wydając postanowienie.

 • zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny’

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 3. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 6. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Data publicznego ogłoszenia: 30.12.2020 r.

 

 

Otrzymują:

 • Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków, za pośrednictwem pełnomocnika
 • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
 • Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-12-2022
Data publikacji:
30-12-2022 07:37
Data aktualizacji:
30-12-2022 07:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top