Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.6.2019 Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów

Kielce, 27.01.2023 r.

GKŚ-IV.6220.6.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 27.01.2023 r. wydał decyzję znak: GKŚ-IV.6220.6.2019 umarzającą w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów”, planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego.

Decyzję podjęto w związku z tym, że podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania, tj. od 02.01.2020 r. nie zwrócił się o podjęcie niniejszego postępowania. Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 74. ust. u.o.o.ś., stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także z dokumentacją zgromadzoną w aktach sprawy, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 309, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Data publicznego obwieszczenia: 30.01.2023 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Hydrogeotechnika Sp. z o.o. ul. Księdza Piotra Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w miejscu realizacji inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
  3. Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-01-2023
Data publikacji:
30-01-2023 11:36
Data aktualizacji:
30-01-2023 11:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top