Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.8.2022 - udział społeczeństwa związany z oceną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w tym styropianu oraz kabli”.

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa związanej z oceną oddziaływania na środowisko prowadzoną w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w tym styropianu oraz kabli”, planowanego do realizacji w Kielcach przy ul Skrajnej 58, na działce nr ew.: 414/8, obręb: 0004.

Kielce, dnia 18.11.2022 r.

GKŚ-IV.6220.8.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa związanej z oceną oddziaływania na środowisko prowadzoną w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w tym styropianu oraz kabli”, planowanego do realizacji w Kielcach przy ul Skrajnej 58, na działce nr ew.: 414/8, obręb: 0004.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony przez Inwestora „IRMA Maciej Daszkiewicz” z/s w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 15A (działającego przez pełnomocnika). Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 i pkt. 2 u.o.o.ś. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), przedmiotowe przedsięwzięcie jest zaliczone do: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia - instalacje do przetwarzania […] odpadów […] mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t […]) oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust 1 punkt 83 lit. b Rozporządzenia - punkty do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, pok. 314, w godzinach pracy Urzędu (pon. – pt., w godz. 7.30 - 15.30),
 • składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Kielce w terminie 30 dni, od 21.11.2022 r. do 21.12.2022 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym: na adres: Urząd Miasta Kielce - Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, na adres e-mail: sekretariat.gks@um.kielce.pl, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.bipum.kielce.eu w odnośniku EPUAP.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Kielce przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 u.o.o.ś. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 21.11.2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
 • w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bipum.kielce.eu

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

 1. przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 5. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
18-11-2022
Data publikacji:
21-11-2022 10:06
Data aktualizacji:
21-11-2022 10:06
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top