Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.8.2022 o przedłużeniu terminu wydania decyzji- Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w tym styropianu oraz kabli”, planowanego do realizacji w Kielcach przy ul Skrajnej 58

Kielce, 18.11.2022 r.

GKŚ-IV.6220.8.2022

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej: „Kpa”, Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych w tym styropianu oraz kabli”, planowanego do realizacji w Kielcach przy ul Skrajnej 58, na działce nr ew.: 414/8, obręb: 0004.”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożony przez Inwestora „IRMA Maciej Daszkiewicz” z/s w Kielcach (25-323) przy Al. Solidarności 15A (działającego przez pełnomocnika).

Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.), zwanej dalej „u.o.o.ś.”, informuję o przedłużeniu postępowania administracyjnego i terminu załatwienia przedmiotowej sprawy, ze względu na konieczność uzyskania uzgodnień i opinii dotyczących warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana w ciągu 30 dni od uzyskania od ww. Organów stanowiska w procedowanej sprawie.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej, w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie ww. czynności, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 314, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

Zgodnie z art. 63 Kpa, podania stron składane do w niniejszej sprawie (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570, ze zm.).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 

Art. 35 Kpa - terminy załatwiania spraw administracyjnych:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,
 • niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,
 • załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,
 • do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36 Kpa - obowiązek zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy:

 • o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia,
 • ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37 - Prawo wniesienia ponaglenia:

 • Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w 35 terminy załatwiania spraw przez organy lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 obowiązek zawiadomienia o przyczynie zwłoki w załatwieniu sprawy § 1 (bezczynność),
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie zawiera uzasadnienie;

 • ponaglenie wnosi się:
 • do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie,
 • do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia;

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego.

Organ wyższego stopnia, rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Art. 41. Kpa - obowiązek informowania o zmianie adresu.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 49 - zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie.

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81.

Przez obszar ten rozumie się:

 • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,
 • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że dane zawarte w tych dokumentach są prawdziwe. Doręczenie dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest skuteczne.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 3. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 4. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 6. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika,
 2. pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1, Strycharska 6 w Kielcach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia,
 3. aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
18-11-2022
Data publikacji:
21-11-2022 09:24
Data aktualizacji:
21-11-2022 09:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top