Obwieszczenie w sprawie zmiany dec. o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, z dn. 02.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Ciekockiej

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, wydanej w dniu 02.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Ciekockiej w Kielcach” na działkach nr: 75/10, 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30, 75/31, 75/32, 75/33, 75/34, 75/35, 75/36, 75/37, 75/38, 75/39, 75/40, 75/41, 75/42, 75/43 obręb 0012.

                                                                                                                                                                                                                     Kielce, 09.08.2022 r.

GKŚ-IV.6220.27.2021

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:

GKŚ-IV.6220.27.2021, wydanej w dniu 02.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Ciekockiej w Kielcach”

na działkach nr: 75/10, 75/25, 75/26, 75/27, 75/28, 75/29, 75/30, 75/31, 75/32, 75/33, 75/34, 75/35, 75/36, 75/37, 75/38, 75/39, 75/40, 75/41, 75/42, 75/43 obręb 0012.

Postępowanie w sprawie zmiany ww. decyzji prowadzone jest na wniosek z dnia 04.08.2022 r. złożony przez spółkę Invex Investment Sp. z o.o., al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik. Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze i § 3 ust. 1 pkt 58 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Informuję, że pismem z dnia 09.08.2022 r., znak: GKŚ-IV.6220.27.2021, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 i 2 K.p.a, w związku z art. 65 ust. 1 u.o.o.ś., informuję o przedłużeniu postępowania administracyjnego i terminu załatwienia przedmiotowej sprawy, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy. Tut. organ po analizie opinii ww. organów w terminie 30 dni od daty ich otrzymania wyda postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Termin wydania ww. postanowienia lub decyzji w chwili obecnej nie jest możliwy do dokładnego określenia, gdyż zależy daty otrzymania opinii ww. organów. Informuję, że myśl art. 35 § 5 K.p.a do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

Data publicznego obwieszczenia: 16 sierpnia 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 5. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Otrzymują:

 • Invex Investment Sp. z o.o., al. Solidarności 34, 25-323 Kielce za pośrednictwem pełnomocnika
 • Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1
  i ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
 • Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-08-2022
Data publikacji:
12-08-2022 14:41
Data aktualizacji:
12-08-2022 15:04
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top