Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów przy ul Ściegiennego w Kielcach

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

umarzam w całości postępowanie

wszczęte na wniosek Pana Tomasza Wosia, prowadzącego działalność jako „Usługi Transportowo-Sprzętowe Tomasz Woś z siedzibą w Brzezinach (26-026), przy ul. Wrzosowej 45, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek nr ewid. 700/1 i 701/10, zlokalizowanych w Kielcach, w obrębie ewidencyjnym 0030”.

 Uzasadnienie

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie działek nr ewid. 700/1 i 701/10, zlokalizowanych w Kielcach, w obrębie ewidencyjnym 0030” zostało wszczęte na wniosek z dnia 15.04.2021 r. (z uzupełnieniami z dn. 11.05.2021 r., 29.06.2021 r., 21.07.2021 r., 28.07.2021 r. oraz z 15.09.2021 r.), złożony przez Pełnomocnika Pana Tomasza Wosia, prowadzącego działalność jako „Usługi Transportowo-Sprzętowe Tomasz Woś” z siedzibą w Brzezinach (26-026), przy ul Wrzosowej 45.

W trakcie postępowania Pełnomocnik Wnioskodawcy, pismem z dnia 23.11.2022 r., zawnioskował o umorzenie postępowania w sprawie.

Stosownie do art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na to, iż w analizowanej sprawie postępowanie mogło być wszczęte wyłącznie na wniosek inwestora, wycofanie tego wniosku skutkuje bezprzedmiotowością postępowania. Zgodnie zaś z art. 105 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Wobec powyższego, po rozpatrzeniu prośby Wnioskodawcy o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna  (art. 127 a ww. Kodeksu postępowania administracyjnego).

 Adnotacja:

Na podstawie Części I, ust. 53, kol. 4, pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 2142, ze zm.), o którym mowa w art. 4 tej ustawy, decyzja umarzająca postępowanie zwolniona jest od opłaty skarbowej.

 Otrzymują:

  1. Pan Tomasz Woś, za pośrednictwem pełnomocnika
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce, na stronie internetowej www.bip.kielce.eu oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce: Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach a także w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.
  3. a/a

Otrzymują do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul. Leona Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.
  3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Robotnicza 5, 25-662 Kielce.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Tomasz Skwarek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-12-2022
Data publikacji:
28-12-2022 14:11
Data aktualizacji:
28-12-2022 14:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top