Obwieszczenie w sprawie przesłania akt do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach ws. wydanej decyzji dot. odmowy ustanienia warunków zabudowy - ul. Wojska Polskiego - budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

Kielce, 27.07.2022

UA-II.6730.1.164.2021.KZW

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do wiadomości, że pismem z dnia 27.07.2022r., przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr 181/2022 z dnia 21.06.2022r. znak: UA-II.6730.1.164.2021.KZW, dotyczącej odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, na działkach nr ewid.: 552/98, 552/103, 552/106 i 553/2, obręb 0024, przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach, w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych literami ABCDEFGH-A, wraz z aktami sprawy.

Z treścią pisma, o którym mowa powyżej, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pokój nr 126, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 29.07.2022r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
mgr inż. Dominik Kwietniewski
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Podmiot udostępniający informację:  
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód

Informację wytworzyła:    Główny Specjalista -mgr inż. Katarzyna Zawadzka-Wykrota

Osoba do kontaktu w sprawie: główny specjalista Katarzyna Zawadzka-Wykrota – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 3676126)

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Katarzyna Zawadzka-Wykrota
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
27-07-2022
Data publikacji:
29-07-2022 13:25
Data aktualizacji:
29-07-2022 14:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top