Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.16.2022 do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.08.2022 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.16.2022, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych polegająca na wymianie istniejących dwóch podziemnych zbiorników paliw o pojemności 50 m3 - każdy na dwa podziemne zbiorniki paliw o pojemności 50 m3 – każdy, zlokalizowanych na terenie stacji paliw przy ul. Chorzowskiej 40a, działka nr ewid. 125/16 obręb 0027 w Kielcach”.

Kielce, 25.08.2022 r.

GKŚ-IV.6220.16.2022

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25.08.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku spółki Aron sp. z o.o. ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.16.2022, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych polegająca na wymianie istniejących dwóch podziemnych zbiorników paliw o pojemności 50 m3 - każdy na dwa podziemne zbiorniki paliw o pojemności 50 m3 – każdy, zlokalizowanych na terenie stacji paliw przy ul. Chorzowskiej 40a, działka nr ewid. 125/16 obręb 0027 w Kielcach”.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opiniami organów tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl).

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w dniu 26 sierpnia 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu

Data podania do publicznej wiadomości: 26 sierpnia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz Urzędu Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce bipum.kielce.eu
  • w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-08-2022
Data publikacji:
26-08-2022 11:04
Data aktualizacji:
26-08-2022 11:04
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top