Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.16.2022 do stron postepowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, że w dniu 25.08.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.16.2022, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych polegająca na wymianie istniejących dwóch podziemnych zbiorników paliw o pojemności 50 m3 - każdy na dwa podziemne zbiorniki paliw o pojemności 50 m3 – każdy, zlokalizowanych na terenie stacji paliw przy ul. Chorzowskiej 40a, działka nr ewid. 125/16 obręb 0027 w Kielcach”.

Kielce, 25.08.2022 r.

GKŚ-IV.6220.16.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a. oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek spółki Aron sp. z o.o. ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce, że w dniu 25.08.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.16.2022, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych polegająca na wymianie istniejących dwóch podziemnych zbiorników paliw o pojemności 50 m3 - każdy na dwa podziemne zbiorniki paliw o pojemności 50 m3 – każdy, zlokalizowanych na terenie stacji paliw przy ul. Chorzowskiej 40a, działka nr ewid. 125/16 obręb 0027 w Kielcach”.

Od powyższej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (ul. Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a., niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone Stronom po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego ogłoszenie.

Stronami postępowania administracyjnego jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości (np. właściciele, użytkownicy wieczyści) znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, w rozumieniu art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym zastosowanie ma art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić przez publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Data publicznego ogłoszenia: 26 sierpnia 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Aron sp. z o.o. ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej bipum.kielce.eu, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na terenie Gminy Nowiny za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
  3. Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-08-2022
Data publikacji:
26-08-2022 10:57
Data aktualizacji:
26-08-2022 10:57
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top