Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.3.2022 zakończenie postepowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą przy ul. Gruchawka w Kielcach" planowanego do realizacji na dz. nr 82/2, 83/1, 89, 90 obręb 0002.

Kielce, 24.05.2022 r.

GKŚ-IV.6220.3.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej K.p.a., oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej u.o.o.ś., Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pana Sebastiana Treski reprezentowanego przez pełnomocnika, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą przy ul. Gruchawka w Kielcach" planowanego do realizacji na dz. nr 82/2, 83/1, 89, 90 obręb 0002.

Ponadto Prezydent Miasta Kielce informuje o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a u.o.o.ś.). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, więc, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) tut. organu. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

W prowadzonym postępowaniu uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy, w tym ww. opiniami, zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, (tel. 41 36 76 663 (sekretariat.gks@um.kielce.pl)).

 

Data publicznego ogłoszenia: 30 maja 2022 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA

Aneta Boroń

DYREKTOR Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Pan Sebastian Treska za pośrednictwem pełnomocnika.
  2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce –
    Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w Kielcach, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
  3. Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-05-2022
Data publikacji:
30-05-2022 11:26
Data aktualizacji:
30-05-2022 11:26
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top