Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GKŚ-IV.6220.36.2022

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa węzła do produkcji mieszanek do podbudowy drogowej wraz z płytą fundamentową pod siedem silosów, w tym pięciu silosów o poj. 90 m3 i dwóch silosów o poj. 120 m3 oraz przebudowa budynku biurowo-socjalnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,8 m3 na działkach nr ewid. 747/8 i 747/25, obręb 0030, przy ul. Ks. P. Ściegiennego 252 w Kielcach”

Kielce, 09.09.2022 r.

GKŚ-IV.6220.36.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej K.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej u.o.o.ś.,

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn.:

„Budowa węzła do produkcji mieszanek do podbudowy drogowej wraz z płytą fundamentową pod siedem silosów, w tym pięciu silosów o poj. 90 m3 i dwóch silosów o poj. 120 m3 oraz przebudowa budynku biurowo-socjalnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 9,8 m3 na działkach nr ewid. 747/8 i 747/25, obręb 0030, przy ul. Ks. P. Ściegiennego 252 w Kielcach”

Postępowanie prowadzone jest na wniosek z dnia 05.09.2022 r. złożony przez Pana Jana Waligórę prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Jawal Investment Jan Waligóra, ul. Działkowa 3A, 26-026 Morawica, w imieniu którego działa pełnomocnik. Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.o.o.ś., tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit c i § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 i 2 K.p.a, w związku z art. 65 ust. 1 u.o.o.ś., informuję o przedłużeniu postępowania administracyjnego i terminu załatwienia przedmiotowej sprawy, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy. Tut. organ po analizie opinii ww. organów, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wyda postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Termin wydania ww. postanowienia lub decyzji w chwili obecnej nie jest możliwy do dokładnego określenia, gdyż zależy od daty otrzymania opinii ww. organów. Informuję, że myśl art. 35 § 5 K.p.a do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 74 ust. 3a u.o.o.ś. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, w związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się art. 49 K.p.a.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, a przed wydaniem decyzji – możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1, art. 73 § 1 K.p.a.). Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 309, (tel. 41 367-66-63, poczta elektroniczna: sekretariat.gks@um.kielce.pl). Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a.

Data publicznego obwieszczenia: 12 września 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Adam Rogaliński

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Gospodarki

Komunalnej i Środowiska

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl
 2. przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi, lub bezterminowo w przypadku zaklasyfikowania dokumentacji do kategorii archiwalnej A,
 3. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
 5. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika
 2. Pozostałe Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce Rynek 1
  i ul. Strycharska 6 w Kielcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej www.bipum.kielce.eu
 3. Aa.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Małgorzata Sikorska-Proboszcz
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
09-09-2022
Data publikacji:
12-09-2022 14:17
Data aktualizacji:
12-09-2022 14:17
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top