Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”

GKŚ-V.0630.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu
Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce”

Aktualizacja Planu została przyjęta w drodze uchwały nr LXVI/1340/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 13 października 2022 r. zmieniającej uchwałę nr XIV/257/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce", zmienioną uchwałą nr XXVI/531/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku i uchwałą nr III/44/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku.

Z treścią ww. Aktualizacji Planu, a także dołączonymi do niego:

  • Uzasadnieniem wg art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa przy sporządzaniu dokumentu),
  • Podsumowaniem wg art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko).

można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipum.kielce.eu (odnośnik /urzad-miasta-kielce/ogloszeniaobwieszczenia/energia/) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. nr 310 w godzinach urzędowania.

Podano do publicznej wiadomości w dn. 27.10.2022 r. poprzez udostępnienie obwieszczenia: w prasie lokalnej „Echo Dnia”, w Biuletynie Informacji www.bipum.kielce.eu (odnośnik ogloszenia-obwieszczenia/energia/),
w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Katarzyna Rucińska - Biżek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
27-10-2022
Data publikacji:
27-10-2022 12:48
Data aktualizacji:
28-10-2022 12:15
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top