Zakup w preferencyjnej cenie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236)

ZAWIADAMIAMY, że od 13 stycznia 2023 r. można składać wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej, na kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Kielcach Rynek 1 pok. 12  lub ul. Strycharska 6 pok. 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dołączając jako załącznik skan wypełnionego wniosku.

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej: www.kielce.eu lub bipum.kielce.eu.  Wypełniony wniosek będzie rozpatrzony zgodnie z procedurą zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

UWAGA! Wnioskodawcy, którzy złożyli w tut. Urzędzie do 5 grudnia 2022 r. wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego a nie zostały z nimi podpisane umowy, będą rozpatrywani w pierwszej kolejności. Nie są zobowiązani do złożenia  kolejnego wniosku. W związku ze zmianą ilości paliwa stałego przysługującego na sezon grzewczy od 1 stycznia 2023 r. Wnioskodawcy Ci będą zobligowani przy podpisywaniu umowy do złożenia korekty wniosku. O powyższym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku kiedy kontakt telefoniczny lub e-mailowy będzie niemożliwy Wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej  - listem poleconym.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Marta Waniak-Pęczkowicz
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
07-11-2022
Data publikacji:
07-11-2022 13:18
Data aktualizacji:
24-03-2023 09:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top