Zawiadomienie Prezydenta Miasta Kielce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ciekockiej

   UA-II.6733.5.2024. AS                                                                                              

Kielce, 07.02.2024 r.

Zawiadomienie

Prezydenta Miasta Kielce

Na podstawie

art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej o średnicy 125mm  o długości od 320 m do 357 m oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm o długości od 320 m do 345 m, na działkach nr ewid.: 63, 65, 67, 61/6, 101/1, obręb 0012 w rejonie ul. Ciekockiej w Kielcach

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia (tj. w dniach 09.02.2024 r. do 22.02.2024 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Kielce, 25- 303 Kielce, Rynek 1, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie  z osobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 23.02.2024 r.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Dominik Kwietniewski

Zastępca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

                             

Podmiot udostępniający informację:  Wydział Urbanistyki i Architektury

Referat Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód

Informację wytworzyła: mgr inż. arch. Alicja Stefańska

 

Osoba do kontaktu w sprawie: podinspektor Alicja Stefańska – (Urząd Miasta Kielce, Wydział Urbanistyki i Architektury, tel. 41 36 76 126).

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dominik Kwietniewski - Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Alicja Stefańska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-02-2024
Data publikacji:
09-02-2024 08:53
Data aktualizacji:
09-02-2024 08:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top