Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Zadaniem pomocy społecznej jest również podejmowanie działań zapobiegających tym sytuacjom.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; podejmuje również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich integracji ze środowiskiem.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz pracodawcami w celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 • powołany został uchwałą Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kielcach z późniejszymi zmianami,
 • realizuje zadnia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową samorządu terytorialnego, podporządkowaną bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kielce,
 • zajmuje się działaniami z zakresu pomocy społecznej i realizuje zadania własne gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym, jak również zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej,
 • ze względu na rodzaje zadań finansowany jest z budżetu miasta i budżetu państwa,
 • terenem działalności Ośrodka jest obszar miasta Kielce.

Adres jednostki: ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce

Telefon: 41 331 25 24

fax: 41 368 50 77

Adres strony internetowej: www.mopr.kielce.pl

Adres poczty elektronicznej: mopr@mopr.kielce.pl

Dyrektor: Magdalena Gościniewicz

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
29-12-2021
Data publikacji:
29-12-2021 09:33
Data aktualizacji:
17-01-2023 09:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top