Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o Radzie Miasta Kielce

RADA MIASTA KIELCE
25-303 Kielce, Rynek 1
tel. 41 36 76 110
e-mail: rada.miasta@um.kielce.pl

Rada Miasta obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada Miasta wyraża swoją wolę w formie uchwały. Rada Miasta może podjąć deklarację, oświadczenie lub rezolucję jednak akty te nie mają charakteru wiążącego.

Do właściwości Rady Miasta, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

1.Uchwalanie Statutu Miasta.

2. Ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek Prezydenta.

4. Uchwalanie budżetu Miasta rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

5. Rozpatrywanie Raportu o stanie Miasta oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

6. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Uchwalanie programów gospodarczych.

8. Przyjmowanie programów rozwoju.

9. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a. Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

b. Emitowania obligacji oraz określania zasad i zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta.

c. Zaciągania długoterminowych zobowiązań.

d. Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym.

e. Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta.

f. Tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.

g. Określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta.

h. Tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.

i. Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym.

12. Określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

13. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, z zakresu właściwości powiatu oraz samorządu województwa, na podstawie porozumień z tymi jednostkami.

14. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

15. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

16. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

17. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.

18. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

19. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

20. Kontrola działalności Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych miasta.

21. Rozpatrywanie skarg na działania Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych.

22. Rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta Kielce
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-10-2020
Data publikacji:
08-10-2020 12:17
Data aktualizacji:
21-02-2022 13:37
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top