W Radzie Miasta Kielce zasiada 24 radnych.
Obecna, ósma kadencja Rady Miasta obejmuje lata 2018-2024.

okregi_2024.jpg

 

 

 „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców."
Art. 23, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późniejszymi zmianami)

„Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany."
Art. 24 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późniejszymi zmianami)