Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu: UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA p.n.:  „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie"

Zarządzenie Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie na obszarze miasta Kielce punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie" oraz powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert. 

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 r. do godziny 15.00.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura ds. Partycypacji Społecznej Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 6 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2021 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi"  łącznie z wydrukowanymi z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, w wyżej podanych terminach.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
23-11-2021
Data publikacji:
23-11-2021 14:52
Data aktualizacji:
23-11-2021 14:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top