Do zakresu działania Biura Inwestycji należą w szczególności następujące zadania:

 1. Przygotowywanie i realizowanie inwestycji: oświatowych, ochrony zdrowia, kultury, budownictwa mieszkaniowego na wniosek wydziałów merytorycznych,

 2. Realizacja zadań z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem wymogów  w  umowach  o dofinansowanie, zawartych przez wydziały merytoryczne,

 3. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji miejskich w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

 4. Wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego w zakresie boisk, placów zabaw, siłowni i fontann,

 5. Koordynowanie prac przygotowawczych dotyczących Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych poprzez działalność informacyjną w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, boisk, placów zabaw, siłowni i fontann,

 6. Organizacja i prowadzenie spraw związanych z pracą Komisji Negocjacyjnej dotyczącej udziału mieszkańców w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych,

 7. Realizacja   inwestycji   w  ramach  Lokalnych  Inicjatyw  Inwestycyjnych  w zakresie sieci  wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, boisk, placów zabaw, siłowni i fontann,

 8. Wnioskowanie o wydanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych i uzgodnień w procesie inwestycyjnym,

 9. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorów realizowanych zadań inwestycyjnych,

 10. Załatwianie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,

 11. Rozliczenie inwestycji i protokólarne przekazywanie poniesionych nakładów do merytorycznych wydziałów lub Jednostek organizacyjnych miasta wraz
  dokumentacją powykonawczą.