Zadania Biura

Zadania Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

W skład Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi wchodzą:

1. Referat Funduszy Europejskich,
2. Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
3. Stanowisko ds. organizacyjnych.

Do zakresu działania Referatu Funduszy Europejskich należy w szczególności:

 1. Analiza dokumentów programowych dotyczących rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, a następnie wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania oraz rozliczania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 2. Współpraca i bieżące kontakty z właściwymi ministerstwami, urzędami centralnymi, Instytucjami Zarządzającymi oraz Pośredniczącymi, udzielającymi dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla projektów realizowanych przez miasto,

 3. Koordynowanie działań zmierzających do przygotowania wniosków aplikacyjnych dla inwestycji strategicznych miasta, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 4. Sporządzanie wniosków aplikacyjnych, przy współpracy merytorycznej wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta dla inwestycji strategicznych miasta współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 5. Koordynowanie działań zmierzających do przygotowania przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne miasta załączników do wniosków aplikacyjnych dla inwestycji strategicznych miasta, współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

 6. Monitorowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, dla których wnioski aplikacyjne są przygotowywane przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi,

 7. Sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości oraz innych niezbędnych zadań dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, realizowanych przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie

 

Do zakresu działania Biura Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego należy w szczególności:

 1. Obsługa Instytucji Pośredniczącej (IP) jaką jest Prezydent Miasta Kielce,

 2. Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), utworzonego przez 13 j.s.t., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ),

 3. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi KOF w zakresie wdrażania Instrumentu ZIT,

 4. Opracowanie i aktualizacja Strategii ZIT KOF na lata 2014 - 2020,

 5. Współpraca z Instytucją Zarządzającą IZ RPOWŚ przy opracowywaniu dokumentów programowych i wykonawczych w zakresie wdrażania RPOWŚ w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych ZIT dla Osi 6 RPOWŚ

 6. Opracowywanie i uzgadnianie z IZ RPOWŚ kryteriów wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w zakresie zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014 - 2020,

 7. Współpraca z IZ RPOWŚ w przygotowaniu harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru KOF,

 8. Udział w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w formule ZIT we współpracy z IZ RPOWŚ,

 9. Udział w procedurze odwoławczej w zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014 - 2020,

 10. Przygotowanie, wdrażanie i bieżący monitoring realizacji Strategii ZIT KOF na lata 2014 – 2020,

 11. Monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji Priorytetów Inwestycyjnych realizowanych w ramach ZIT, w RPOWŚ na lata 2014 – 2020 oraz Krajowych Programach Operacyjnych,

 12. Monitorowanie stanu przygotowania projektów pozakonkursowych do realizacji i raportowania w tym zakresie do IZ RPOWŚ,

 13. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju Partnerstwa w ramach KOF,

 14. Stała współpraca z Koordynatorami Gminnymi w j.s.t. będących sygnatariuszami Porozumienia KOF,

 15. Obsługa administracyjna prac Komitetu Sterującego i Rady Programowej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygotowywanie projektów porozumień, uchwał Komitetu Sterującego, a także bieżący nadzór nad ich wykonaniem,

 16. Przygotowanie, zarządzanie i wdrażanie projektu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Paulina Świerczyńska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
15-10-2021
Data publikacji:
31-12-2020 09:38
Data aktualizacji:
10-11-2021 14:05
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top