ZADANIA WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO

Zadania Wydziału Administracyjnego

Zakres działania wydziału

Do zakresu działania Wydziału Administracyjnego należą w szczególności następujące zadania:

 1. Zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących eksploatowanych w Urzędzie,
 2. Projektowanie, administrowanie i prowadzenie systemów informatycznych,
 3. Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy współpracy z wydziałami, za wyjątkiem zamówień z wolnej ręki, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. Zarządzanie budynkami Urzędu w tym wynajmowanie lub wydzierżawienie lokali ( pomieszczeń),
 5. Gospodarka środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi Urzędu,
 6. Prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w budynkach Urzędu,
 7. Prowadzenie poligrafii,
 8. Zamawianie pieczęci i tablic urzędowych,
 9. Prowadzenie zaopatrzenia materialno-technicznego na cele administracyjno-biurowe Urzędu oraz gospodarki materiałowej,
 10. Gospodarowanie taborem samochodowym,
 11. Zabezpieczenie budynku Urzędu pod względem ochrony mienia, po godzinach urzędowania,
 12. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu.
 13. Prowadzenie spraw związanych z Biurem Rzeczy Znalezionych.
Osoba odpowiedzialna za treść:
p.o. Dyrektora Mirosława Badzińska
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
08-10-2020
Data publikacji:
08-10-2020 13:54
Data aktualizacji:
04-01-2023 13:23
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top