Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą w szczególności następujące zadania:

A – własne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372)

1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta:
a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
g) dzierżawa i najem nieruchomości,
h) użyczanie nieruchomości,
i)  prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,

2) regulacja stanu prawnego mienia nieruchomego Skarbu Państwa, które z mocy prawa stało się własnością Miasta, oraz nabywanie na wniosek mienia Skarbu Państwa związanego z realizacją zadań miasta,

3) uwłaszczanie osób prawnych i fizycznych,

4) udział w postępowaniu regulacyjnym przed właściwymi organami,

5) nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa i innych osób prawnych oraz fizycznych,

6) udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta,

7) ustalenie opłat:

a) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości spowodowanej uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna),

b) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału,

8) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

9) prowadzenie spraw związanych z opłatami z tytułu wykonania prawa własności w stosunku do nieruchomości Miasta,

10) prowadzenie rejestru środków trwałych nieruchomości komunalnych,

11) wykup lub udostępnienie gruntu niezbędnego do realizacji inwestycji miejskich,

12) prowadzenie postępowań w sprawie wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego.

B – własne, wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.)

1) gospodarowanie zasobem nieruchomości Miasta Kielce na prawach powiatu:
a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
g) dzierżawa i najem nieruchomości,
h) użyczanie nieruchomości,
i) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,

2) regulacja stanu prawnego mienia Skarbu Państwa, które z mocy prawa stało się własnością Miasta na prawach Powiatu oraz nabywanie na wniosek mienia Skarbu Państwa związanego z realizacją zadań Miasta Kielce na prawach Powiatu,

3) udział w postępowaniu regulacyjnym przed właściwymi organami,

4) nabywanie nieruchomości od Skarbu Państwa i innych osób prawnych oraz osób fizycznych,

5) prowadzenie ewidencji środków trwałych nieruchomości Miasta Kielce na prawach powiatu,

6) udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organ administracji rządowej dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta,

7) inicjowanie działań zmierzających do pobudzania aktywności inwestorów w zakresie obrotu nieruchomościami na terenie miasta.

C – z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668 ze zm.) i w ustawie z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126 ze zm.) oraz zlecone w innych ustawach, jako sprawy należące do zakresu działania i wykonywane przez organy miast oraz organy miast na prawach powiatu.      

1) udział w postępowaniu regulacyjnym przed właściwymi organami,

2) wywłaszczanie nieruchomości i ustalanie odszkodowań z tego tytułu,

3) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,

4) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości,

5) wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w związku z realizacją celu publicznego,

6) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:
a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
g) dzierżawa i najem nieruchomości,
h) użyczanie nieruchomości,
i) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi,

7) prowadzenie rejestru środków trwałych nieruchomości Skarbu Państwa,

8) udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
05-01-2021
Data publikacji:
05-01-2021 11:37
Data aktualizacji:
12-10-2021 13:28
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top