Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Organizacji i Kadr

A

1) sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem wydziałów w Urzędzie,

2) organizacja obsługi interesantów i obiegu z tym związanych dokumentów,

3) koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,

4) prowadzenie Centrum Teleinformatycznej Obsługi Mieszkańców,

5) prowadzenie archiwum zakładowego,

6) prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta Kielce,

7) nadzór nad realizacją zarządzeń Prezydenta,

8) opracowywanie przy współudziale wydziałów projektu regulaminu organizacyjnego,

9) prowadzenie ewidencji porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego,

10) planowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

11) wydawanie na wniosek dyrektora wydziału/kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej legitymacji służbowych pracownikom urzędu wykonującym czynności kontrolne lub inne czynności służbowe poza siedzibą urzędu, określone w przepisach szczególnych i prowadzenie ich ewidencji,

12) prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Urzędu oraz kierowników Jednostek organizacyjnych miasta do załatwiania określonych spraw w imieniu Prezydenta z wyłączeniem jednostek oświatowych,

13) prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Skarbnika do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Miasta Kielce,

14) nadzorowanie odpowiedniego korzystania z narzędzi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO w komórkach organizacyjnych Urzędu i Jednostkach organizacyjnych miasta,

15) administrowanie modułami Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO,

16) wprowadzenie i administrowanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami-EZD,

17) prowadzenie spraw związanych z całokształtem problematyki kadrowej, doborem i oceną kadry oraz właściwą strukturą zatrudnienia i płac,

18) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników Jednostek organizacyjnych miasta z wyłączeniem placówek oświatowych,

19) prowadzenie spraw dotyczących naliczania i ewidencji wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,

20) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

B

współpraca z Miejskim Urzędem Pracy.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Anita Stanisławska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
07-01-2021
Data publikacji:
07-01-2021 10:25
Data aktualizacji:
08-12-2021 11:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top