Czasowe wycofanie pojazdu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BIURO REJESTRACJI POJAZDÓW
Stanowiska: od 7 do 10; tel. (041) 36-76-432 i 36-76-433
Kielce, ul. Rynek 1 (I piętro – wejście do budynku od strony Pl. Konstytucji 3 Maja).
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7.45–17.30


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek właściciela pojazdu o wycofanie czasowe z ruchu
2. Dowód rejestracyjny
3. Tablice rejestracyjne
4. Karta pojazdu, jeżeli była wydana


Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
- ciągniki samochodowe;
- pojazdy specjalne;
- autobusy.


Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.


Organ rejestrujący czasowo wycofuje pojazd z ruchu pod warunkiem, że:
- pojazd jest zarejestrowany przez ten organ rejestrujący;
- do wniosku właściciel pojazdu dołączy wszystkie wymagane przepisami dokumenty.


Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
1) 4 zł – od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł – od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca.


Uwaga:
Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu (art. 78a ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Tadeusz Kot - Dyrektor Wydziału Komunikacji
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-06-2019
Data publikacji:
19-10-2021 14:01
Data aktualizacji:
25-01-2022 08:58
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top