Czasowe wycofanie pojazdu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

BIURO  REJESTRACJI  POJAZDÓW

Stanowiska: od 7 do 10; tel. (041) 36-76-432 i 36-76-433;

Kielce, ul. Rynek 1 (1. piętro – wejście do budynku od strony Pl. Konstytucji 3 Maja).
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7.50 – 15.00

 


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek właściciela pojazdu o wycofanie czasowe z ruchu;
  2. Dowód rejestracyjny;
  3. Tablice rejestracyjne.


Czasowemu wycofaniu podlegają zarejestrowane:
1) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;

2) ciągniki samochodowe;

3) pojazdy specjalne;

4) autobusy;

5) samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu

    wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

  1. w przypadkach, o których mowa w 81 ust. 11 pkt 1 lit. b (który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego)

oraz pkt 6 (w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego)

ustawy  Prawo o ruchu drogowym,

  1. b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

 

Pojazd, o którym mowa w pkt 1-4, może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

 

Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

 

W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu, składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składa oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

 

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''.

 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

Organ rejestrujący czasowo wycofuje pojazd z ruchu pod warunkiem, że:

  • pojazd jest zarejestrowany przez ten organ rejestrujący;
  • do wniosku właściciel pojazdu dołączy wszystkie wymagane przepisami dokumenty.

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wymienionego w pkt 1-4, na okres 2 miesięcy - wynosi 80 zł.

 

W przypadku wycofania tego pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

1) 4 zł - od 3 do 12 miesiąca;

2) 2 zł - od 13 do 24 miesiąca;

3) 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.

 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, wymienionego w pkt 5, na okres 3 miesięcy - wynosi 80 zł.

 

W przypadku wycofania tego pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu, opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o 4 zł.

 

 

 

Uwaga:

Właściciel pojazdu jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu (art. 78a ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Osoba odpowiedzialna za treść:
Tadeusz Kot - Dyrektor Wydziału Komunikacji
Redaktor:
Magdalena Wójcik
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
25-06-2019
Data publikacji:
19-10-2021 14:01
Data aktualizacji:
17-11-2023 14:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top