Pierwokup nieruchomości gruntowej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce - Referat Obrotu Nieruchomościami i Rozwoju Obszarowego, pokój 223, tel. 41 36 76 223

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, tel. 41 36 76 009

Wymagane dokumenty

akt notarialny – umowa warunkowej sprzedaży nieruchomości gruntowej

Sposób realizacji

  • dokonanie szczegółowej analizy i oceny z punktu widzenia ekonomicznego dokonywanej transakcji, biorąc pod uwagę ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości zbywanej,
  • wniosek do Prezydenta Miasta Kielce,
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce o skorzystaniu bądź nie skorzystaniu z przysługującego Gminie prawa pierwokupu,
  • wykonanie prawa pierwokupu następuje poprzez złożenie przez Prezydenta Miasta oświadczenia woli w formie aktu notarialnego po cenie ustalonej między stronami w umowie.

Termin ustawowy

1 miesiąc, od daty otrzymania przez Prezydenta Miasta Kielce zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Art.109 – art.111 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Osoba odpowiedzialna za treść:
Barbara Zawadzka - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Redaktor:
Grażyna Najgeburska
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
25-10-2021
Data publikacji:
26-10-2021 10:51
Data aktualizacji:
26-10-2021 14:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top