Rejestr zwierząt lub roślin egzotycznych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska , ul. Strycharska 6,  25-659 Kielce pok. nr 417 tel. (41) 36 76 685

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt / o zmianę danych w rejestrze/o wykreślenie z rejestru zwierząt/ o zaświadczenie,
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt,
 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt / za wydanie zaświadczenia o zmianie danych w rejestrze lub zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru zwierząt.

Ponadto:

1. Tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,

2. Kopia zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków,

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją zwierząt lub do odbioru zaświadczenia, składany w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną),

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej, wnoszonej w przypadku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia), żądania wydania zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Kielce:

Zakład Obsługi UM Dział Zamówień Publicznych i Kancelarii – Rynek 1, 25-303 Kielce, (pok. Nr 12),  ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, (pok. Nr 12)

Sposób realizacji:

1.      Wpis do rejestru – do 1-go miesiąca.

2.      Wydanie zaświadczenia – do 7 dni.

Opłata skarbowa:

1. Za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł od każdego gatunku zwierząt (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu zwierząt do rejestru),

2. Za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru – 17 zł (nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru),

3. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo–17 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce.

Uwagi:

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru,
 2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt,
 3. Zwierzęta przetrzymywane w Kielcach wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m. Kielce,
 4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci; wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
 5. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt,
 6. W stosunku do przetrzymywanych w Kielcach gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, organem właściwym do wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania oraz sprowadzania z zagranicy tych zwierząt jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, tel. 41 34-35-340,
 7. W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-go roku życia, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny,
 8. Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (upoważnienia), udzielonego składającemu wniosek przez posiadacza zwierzęcia,
 9. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

- ogrodów zoologicznych,

- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami, 

         - czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

  10. Dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia jest:

-  zezwolenie na import zwierzęcia do kraju albo

-  zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo

- dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli albo - inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (wydany zgodnie z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE),

  11. Lista zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz informacje i wyjaśnienia                 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl,

  12. Lista gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii I i II zamieszczona jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r., Nr 173, poz. 1037)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi 
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 5. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim 
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
28-12-2021
Data publikacji:
28-12-2021 08:36
Data aktualizacji:
27-07-2023 13:19
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top