Promesy na zwrot części kosztów zabiegów kastracji psów i kotów

Regulamin wydawania promes uprawniających do zwrotu kosztów za zabieg kastracji wraz z wszczepieniem mikroprocesora czip psa lub kota

W związku z Zarządzeniem Prezydenta nr 335/2023 z dnia 7 września 2023  r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska informuje, że udzielane będą promesy na zwrot części kosztów zabiegów kastracji.

Informacje o aktualnych terminach naboru wniosków dostępne będą na stronie internetowej www.kielce.eu w aktualnościach. 

Dofinansowania udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

Do wniosku należy okazać do wglądu pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT Wnioskodawcy za ubiegły rok, gdzie wskazano Miasto Kielce jako miejsce zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania.

Zeznania podatkowe dostępne są online po zalogowaniu na stronę e-Urząd Skarbowy

Regulamin wydawania promes:

 

 1. Wprowadza się dofinansowania do zabiegów kastracji psów lub kotów wraz z wszczepieniem i rejestracją w bazie mikroprocesora chip.
 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele psów lub kotów, będący osobami fizycznymi, zamieszkującymi na terenie Miasta Kielce, którzy wykażą się dokumentami wskazanymi w ust.4.
 3. Dofinansowanie udzielane będzie na podstawie wniosku złożonego i pozytywnie rozpatrzonego przed wykonaniem zabiegu, w terminie i w sposób ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce.
 4. Podczas składania wniosku należy przedstawić do wglądu pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT Wnioskodawcy za ubiegły rok, gdzie wskazano Miasto Kielce jako miejsce zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym, ze wskazaniem Miasta Kielce jako miejsca zamieszkania.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udzielana będzie promesa. Promesa gwarantuje zwrot kwoty, o której mowa w ustępie 10 albo ustępie 11, po przedstawieniu oryginału imiennej faktury/rachunku za wykonany zabieg oraz książeczki zdrowia zwierzęcia.
 6. Zabieg należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania promesy w dowolnym zakładzie weterynaryjnym. Fakturę/rachunek wraz z książeczką zdrowia należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia wykonania zabiegu. Na fakturze/rachunku musi być wyszczególnione jakiego zabiegu dotyczy. W książeczce zdrowia powinna znaleźć się informacja o zabiegu oraz wszczepionym mikroprocesorze chip.
 7. Niewykonanie zabiegu lub niedostarczenie dokumentów w terminach, o których mowa w ustępie 6, skutkuje anulowaniem promesy.
 8. Dofinansowania udzielane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak nie później niż do 15 grudnia bieżącego roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
 9. Właściciel zwierzęcia może wystąpić o dofinansowanie zabiegu kastracji maksymalnie jednego zwierzęcia w danym roku.
 10. Wysokość dofinansowania, w przypadku, gdy koszt zabiegu będzie wyższy lub równowarty niżej wskazanym kwotom, będzie wynosić:

1) dla kocurów maksymalnie 100 złotych;

2) dla kocic maksymalnie 200 złotych;

3) dla psów maksymalnie 250 złotych;

4) dla suk maksymalnie 350 złotych.

 1. Jeśli koszt zabiegu będzie niższy od kwoty dofinansowania określonej w ustępie 10, zwrócona zostanie kwota zabiegu.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-09-2023
Data publikacji:
14-09-2023 13:33
Data aktualizacji:
14-09-2023 13:53
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top