Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem nr 252/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Powołana Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.  Obecnie Rada pracuje w składzie określonym Zarządzeniem nr 209/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach, zmienionym Zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

W skład Rady wchodzą:

 1. Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:
 • Marianna Noworycka Gniatkowska
 • Joanna Winiarska
 • Michał Braun
 1. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:
 • Katarzyna Telka
 • Iwona Czech
 • Agata Bednarz
 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • Artur Stawecki Stowarzyszenie Prowincja Równości
 • Paulina Papka – Krajowe Towarzystwa Autyzmu – Oddział w Kielcach
 • Andrzej Petrus – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw Lokalnej Społeczności – Nasza Grabina
 • Andrzej Wojciechowski – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
 • Tomasz Tkaczyk – Stowarzyszenie Patriotyczne
 • Michał Piasecki – Stowarzyszenie Instytut Miejskich Inicjatyw

 

Przewodniczącą Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest  Paulina Papka.

Tryb powoływania członków Miejskiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizację i tryb działania Rady określa Uchwała Nr LII/1231/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 r.

Jednym z kluczowych zadań Rady jest opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.). Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Monika Dziublewska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
13-12-2021
Data publikacji:
13-12-2021 12:01
Data aktualizacji:
03-02-2023 09:36
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top