Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

W dniu 20 maja 2022 r. Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem Nr 215/2022 z dnia 17 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu informatycznego za pomocą „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi https://ngo.kielce.eu/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 czerwca 2022 r. do godziny 15.30.

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i wraz z wymaganymi załącznikami dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 - w zamkniętej kopercie - z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz.15.30.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które Miasto otrzyma za pośrednictwem „Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”  łącznie z wydrukowanymi
z Platformy jej wersjami  papierowymi i potwierdzeniami złożenia, wraz z wymaganymi załącznikami w wyżej podanych terminach.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
20-05-2022
Data publikacji:
20-05-2022 10:47
Data aktualizacji:
23-05-2022 13:13
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top