Zaproszenie do złożenia oferty na realizację usługi pn.: „Wykonanie rocznej kontroli siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw administrowanych przez tutejszy Urząd (wykaz oraz lokalizacja placów w załączeniu) zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN – EN oraz przygotowanie sprawozdania z inspekcji”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację usługi pn.:

 

„Wykonanie rocznej kontroli siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw administrowanych przez tutejszy Urząd (wykaz oraz lokalizacja placów w załączeniu) zgodnie
z aktualnie obowiązującymi normami PN – EN oraz przygotowanie sprawozdania z inspekcji”.

 

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania określonego jako: „Wykonanie rocznej kontroli siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw administrowanych przez tutejszy Urząd (wykaz oraz lokalizacja placów w załączeniu) zgodnie
z aktualnie obowiązującymi normami PN – EN oraz przygotowanie sprawozdania z inspekcji”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych stanowiącego załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce
 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miasta Kielce.

 Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25 – 303 Kielce,  NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343,

Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: pn. „Wykonanie rocznej kontroli siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw administrowanych przez tutejszy Urząd (wykaz oraz lokalizacja placów w załączeniu), zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN – EN oraz przygotowanie sprawozdania z inspekcji, zawierającego:

 • opis wykrytych nieprawidłowości,
 • zalecenia do wykonania,
 • analizę ryzyka, zdjęcia z kontroli do każdego placu zabaw z osobna wraz opisem wykrytych nieprawidłowości, umieszczone przy opisie każdej nieprawidłowości,
 • sprawozdanie z inspekcji w wersji elektronicznej i papierowej.

Wykonawca, który składa ofertę musi spełniać następujące warunki:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

Wykonawca powinien spełniać warunki, określone w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zaproszenia - cena wskazana w Formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 3. Formularz ofertowy podpisany, a wszystkie załączniki zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Opis sposobu obliczenia ceny: Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (usługi).

Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Kompletną ofertę należy złożyć w opisanej i zaklejonej kopercie osobiście lub pocztą w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, III piętro, pok. 306, w terminie
  do dnia 03.2024 r., do godz. 1530.
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę, adres i pieczęć firmową Oferenta oraz napis „Wykonanie rocznej kontroli siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw administrowanych przez tutejszy Urząd (wykaz oraz lokalizacja placów w załączeniu), zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami PN – EN oraz przygotowanie sprawozdania
  z inspekcji”.
 3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone nie dokonując ich otwarcia.
 4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę umocowaną
  do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta, jeśli umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku KRS albo z CEIDG).
 • Kryterium wyboru oferty będzie stanowić najniższa cena.
 • Termin związania ofertą: Wykonawcy będą  związani  ofertą  przez  okres  45 dni. Bieg terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w części VI pkt 1. 

Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą
  w sprawie podpisania zlecenia.

Przewidywany okres obowiązywania zlecenia: od dnia podpisania do 22.04.2024 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany treści Zaproszenia do składania ofert przed upływem terminu składania ofert,
 2. możliwości unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia
  od podpisania zamówienia – bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pani Dominika Madej- Napora tel. 41 3676583, email: dominika.madej@um.kielce.pl.

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-03-2024
Data publikacji:
14-03-2024 10:02
Data aktualizacji:
14-03-2024 14:11
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top