Obwieszczenie - podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - znak: GKŚ-IV.6220.30.2021

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2022 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.30.2021, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø 300 mm w Kielcach w ul. Warszawskiej i ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego”

Kielce, 10.06.2022 r.

GKŚ-IV.6220.30.2021

                                                                                                                                                                                                                  

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.06.2022 r., po rozpatrzeniu wniosku Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce (w imieniu których działa pełnomocnik), została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GKŚ-IV.6220.30.2021, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej magistralnej Ø 300 mm w Kielcach w ul. Warszawskiej i ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego”.

Z treścią ww. decyzji, a także z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w tym opiniami niżej wymienionych organów, tj.:

  • postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – znak: WOO-II.4220.384.2021.PW.2 z dnia 21.12.2021 r., podtrzymanym pismem znak: WOO-II.4220.384.2021.PW.3 z dnia 09.03.2022 r.
  • opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach PGW Wody Polskie – znak: KR.ZZŚ.1.435.178.2021.MJ, z dnia 11.04.2022 r.

można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. (41) 36 76 839) lub pocztą elektroniczną (sekretariat.gks@um.kielce.pl).

 

Treść przedmiotowej decyzji udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce (www.bipum.kielce.eu) na okres 14 dni od dnia publikacji.

 

Data publicznego ogłoszenia: 10.06.2022 r.

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 u.o.o.ś., organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce na stronie internetowej: bipum.kielce.eu
  • w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Adam Rogaliński - Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Redaktor:
Mirosława Micek
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
10-06-2022
Data publikacji:
10-06-2022 11:05
Data aktualizacji:
10-06-2022 12:21
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top