Informacja dla deweloperów do prospektu informacyjnego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia

W związku z obowiązkiem nałożonym na deweloperów w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), dotyczącym opracowania prospektu informacyjnego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia i zamieszczenia w jego treści informacji między innymi:  

 • o planie zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek, w tym: przeznaczenia w planie, dopuszczalnej wysokość zabudowy i dopuszczalnego procentu zabudowy działki,
 • o zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach; organ administracji architektoniczno-budowlanej informuje, że:
 1. informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących oraz o projektach planów będących w trakcie opracowania – dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Planowanie przestrzenne) pod linkiem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/architektura-i-planowanie-przestrzenne/planowanie-przestrzenne/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/
 2. informacje o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowania – dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Planowanie przestrzenne) pod linkiem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/architektura-i-planowanie-przestrzenne/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-kielce/
 3. informacje o inwestycjach podejmowanych przez Miasto (Urząd Miasta Kielce i miejskie jednostki organizacyjne) – dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2023-2045) pod linkiem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/budzet-finanse-i-majatek-miasta/budzet-miasta/uchwala-budzetowa/wieloletnia-prognoza-finansowa-miasta-kielce-na-lata-2023-2045.html,
 4. dane o wydanych decyzjach urbanistycznych tj. decyzjach o warunkach zabudowy i decyzjach
  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://gis.kielce.eu/ w profilu inwestora,  w warstwie – decyzje  urbanistyczne (Geoportal Kielce – portal internetowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach) oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Rejestry, ewidencje, archiwa - sposoby i zasady udostępniania danych) pod linkiem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/rejestry-ewidencje-archiwa-sposoby-i-zasady-udost/wydzial-urbanistyki-i-architektury/rejestry-ewidencje-archiwa-prowadzone-przez-wydzial-urbanistyki-i-architektury.html
 5. dane o wydanych decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://gis.kielce.eu/ w profilu inwestora, w warstwie – pozwolenia budowlane,
 6. informacje dotyczące inwestycji komunalnych - celu publicznego, dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Wykaz zgłoszeń budowy) pod linkiem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/architektura-i-planowanie-przestrzenne/wykaz-zgloszen-budowy/,
 7. dane dotyczące postępowań prowadzonych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej dostępne są na stronie Głównego Urząd Nadzoru Budowlanego w Rejestrze Wniosków Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) udostępnionym w formie publicznej wyszukiwarki pod linkiem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/ ,
 8. informacje dotyczące planowanych i zrealizowanych inwestycji drogowych są dostępne
  na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach w zakładce Zamówienia publiczne pod linkiem https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2646&Itemid=162 oraz https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP 00023762%2F01%2FP oraz https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2023%2FBZP 00023762%2F01%2FP
 9. dane o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dostępne są na stronie Urzędu Miasta Kielce w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Ochrona środowiska) pod linkiem https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/ogloszenia-obwieszczenia/srodowisko_1/ oraz https://www.gov.pl/web/rdos-kielce/oos2

 

Informacje o pozostałych inwestycjach należy pozyskać od podmiotów właściwych ze względu na przedmiot inwestycji i rodzaj prowadzonej działalności.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-02-2023
Data publikacji:
14-02-2023 10:26
Data aktualizacji:
14-02-2023 10:52
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top