Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Do zakresu działania Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej należą w szczególności następujące zadania:
      A
 
 1. Koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 2. Promocja Miasta na terenie kraju,
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz na wyprzedaż posiadanych zapasów, cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia,
 4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców,
 5. Przygotowywanie i prowadzenie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań własnych Miasta dla podmiotów działających w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 6. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja działań dotyczących sprowadzania osób w ramach repatriacji,
 7. Współpraca i utrzymywanie kontaktów z wybranymi placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polski zagranicą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznej,
 8. Współpraca miasta ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi w innych krajach Europy i Świata,
 9. Inicjowanie i organizacja wydarzeń międzynarodowych i promocja Kielc za granicą,
 10. Współpraca w kraju i poza jego granicami z organizacjami reprezentującymi mniejszość polską i Polonię,
 11. Realizacja zadań Centrum Obsługi Inwestora, w tym w szczególności przygotowywanie i udzielanie informacji o ofercie inwestycyjnej oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, identyfikacja przewag konkurencyjnych Miasta, tworzenie indywidualnej oferty wsparcia dla potencjalnych inwestorów,
 12. Prowadzenie strony internetowej Miasta o profilu gospodarczym zawierającej aktualną bazę ofert inwestycyjnych,
 13. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Handlu S.A. w Warszawie, z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami okołobiznesowymi, organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy, uczelniami oraz siecią Centrów Obsługi Inwestora,
 14. Promocja gospodarcza Miasta,
 15. Opracowanie i realizacja Programu Wspierania Przedsiębiorczości dla Miasta Kielce,
 16. Opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji długookresowej Strategii Rozwoju Miasta Kielce,
 17. Opracowywanie corocznego raportu o stanie Miasta Kielce,
 18. Opracowywanie analiz strategicznych,
 19. Realizacja zadań dotyczących organizacji procesu budżetu obywatelskiego,
 20. Koordynowanie spraw związanych z rozwojem centrum Miasta i wspólpracy z przedsiębiorcami,
 21. Realizacja zadń w zakresie aktywizacji i promocji gospodarczej, w szczególności szeroko pojęta wspólpraca z przedsiębiorcami, identyfikacja potrzeb przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec polityki społeczno-gospodarczej Miasta,
 22. Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem biznesowym,
 23. Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na stosowanie herbu, flagi ilogo Miasta,
 24. Przygotowanie i realizacj aprojektów aktywizujących, promujących gospodarczo Miasto i wspierajacych przedsiębiorczośc w Kielcach finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 25. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 26. Koordynowanie prac nad miejskimi programami poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
 27. Podejmowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych, interweniowanie w indywidualnych sprawach oraz organizowanie spotkań, konferencji poświęconych tematyce niepełnosprawności.
 
 
B
 
 1. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń powołanych na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawie o fundacjach od strony formalno–prawnej,
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 3. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 4. Prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji ,również w siedzibie beneficjenta i w oparciu o dokumenty źródłowe w tym faktury.
 
C
 
 1. Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG),
 2. Wykonywanie nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń i fundacji,
 3. Organizacja na terenie Miasta obchodów lokalnych świąt państwowych i historycznych w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
 4. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,
 5. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta prowadzonych przez podmioty realizujące działalność pożytku publicznego oraz prowadzenie rejestru tych placówek,
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Aleksandra Czarnecka
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-12-2020
Data publikacji:
04-12-2020 11:14
Data aktualizacji:
10-11-2021 13:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top