Zadania Wydziału

Zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury

Do zakresu działania Wydziału Urbanistyki i Architektury należą w szczególności następujące zadania:

Do zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego należy w szczególności:
1. Wykonywanie opracowań studialnych i programowo przestrzennych w zakresie  planowania i zagospodarowania związanych z polityką przestrzenną Miasta,
2. Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Miasta lub jego zmiany,
3. Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany tych planów,
4. Opracowywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz sporządzanie „Wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych dla Miasta Kielce",
5. Wykonywanie opracowań studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego związanych z wdrażaniem polityki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji drogowej i infrastruktury technicznej,
6. Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla sporządzanych projektów dokumentów planistycznych,
7. Współdziałanie w realizacji procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem lub zmianą studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych oraz gminy sąsiednie,
8. Sporządzanie oraz aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji,
9. Wydawanie zainteresowanym wypisów i wyrysów za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz naliczanie za nie opłat administracyjnych,
10. Sporządzanie opinii urbanistycznych,
11. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w nieobowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
12. Wydawanie opinii wewnętrznych i informacji dotyczących przeznaczenia terenu w nieobowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dla potrzeb postępowań prowadzonych przez inne Wydziały,
13. Prowadzenie postępowań w sprawie inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 
Do zakresu działania Referatu Lokalizacji Inwestycji Kielce Wschód należy w szczególności:
1. Prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Kielce Wschód,
2. Prowadzenie postępowań w sprawach o ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4. Udostępnienie treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.,  z późn. zm.),
5. Prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
6. Prowadzenie postępowań w sprawach o przeniesienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych osób za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana,
7. Prowadzenie postępowań w sprawach o zmianę wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
8. Wydawanie postanowień opiniujących zgodność projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z przepisami odrębnymi,
9. Wydawanie zaświadczeń związanych z położeniem nieruchomości na terenie: nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, objętym obszarem rewitalizacji, objętym obszarem specjalnej strefy rewitalizacji oraz o wydanych dla określonej nieruchomości decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Do zakresu działania Referatu Lokalizacji Inwestycji Kielce Zachód należy w szczególności:
1. Prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji realizowanych na terenie Kielce Zachód,
2. Prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
3. Udostępnienie treści wydanych decyzji o warunkach zabudowy na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j., z późn. zm.),
4. Prowadzenie postępowań dotyczących stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji,
5. Prowadzenie postępowań w sprawach o przeniesienie wydanych decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych osób za zgodą strony na rzecz której decyzja została wydana,
6. Prowadzenie postępowań w sprawach o zmianę wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
7. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 
Do zakresu działania Referatu Administracji Budowlanej należy w szczególności:
1. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zatwierdzenie  projektów budowlanych i o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych,
3. Prowadzenie postępowań w sprawach pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
4. Prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych,
5. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy i ich publikacja na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
6. Udostępnianie informacji o wydanych decyzjach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
7. Przyjmowanie zgłoszeń  zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
8. Przyjmowanie zgłoszeń zamierzonej budowy obiektu budowlanego lub zamierzonego wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę,
9. Przyjmowanie zgłoszeń o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego niewymagającej uzyskania pozwolenia w drodze decyzji administracyjnej,
10. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę i na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz przenoszenie zgłoszeń, co do których nie został wniesiony sprzeciw, na rzecz innej osoby, za zgodą strony na rzecz której  decyzja została wydana,
11. Rozstrzyganie na wniosek inwestora o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w związku z  wykonywaniem prac przygotowawczych lub robót budowlanych,
12. Rejestrowanie dziennika budowy,
13. Wykonywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewody Świętokrzyskiego, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
14. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych z zakresu Prawa budowlanego należących do kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlane I instancji,
15. Występowanie na wniosek inwestorów do właściwego ministra z wnioskami o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
16. Udzielanie zgody na odstępstwo od warunków usytuowania budynków i budowli od terenów kolejowych,
17. Postanowienia o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań w zakresie inwestycji wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego,
18. Stwierdzenie wygaśnięcia wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę,
19. Wydawanie decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego, po wydaniu decyzji przez organ nadzoru budowlanego,
20. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,
21. Opiniowanie projektów robót geologicznych,
22. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w ramach prowadzonych zadań.


Do zakresu działania Biura Mieszkalnictwa  należy w szczególności:
1. Wykonywanie czynności niezbędnych dla zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
2. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
a) realizacja złożonych wniosków o najem lokalu,
b) realizacja wyroków zasądzających eksmisję dłużników,
c) realizacja złożonych wniosków o zamianę mieszkania,
d) regulacja tytułów prawnych do lokali oraz poświadczanie stanu prawnego nieruchomości i lokali,
e) opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży lokali na rzecz najemców,
3. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
4. Opróżnianie mieszkań stanowiących zasób gminy po zgonie lub po wyprowadzeniu się ostatniego najemcy i prowadzenie magazynu rzeczy pochodzących z opróżnionych lokali.
5. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali  lub pomieszczeń tymczasowych na realizację wyroków zasądzających eksmisje dłużników.
6. Wykonywanie czynności związanych z realizacją polityki mieszkaniowej.
7. Bieżąca weryfikacja zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i zasad polityki czynszowej.
8. Opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowych.
9. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych wpłaconych przez    najemców przed 11 listopada 1994 r.
10. Planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz pozyskiwanie środków na ich finansowanie ze źródeł pozabudżetowych:
11. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu.
12. Zbieranie danych dotyczących stawek czynszu w lokalach mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy lub jej części celem ogłaszania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


 Do zakresu działania stanowiska ds. Ochrony Zabytków należy w szczególności:
1. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem ustawowej ochrony zabytków wynikające z obowiązków własnych Gminy.
2. Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie wszelkiego rodzaju dokumentacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie miasta Kielce.
3. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, jej aktualizacje, gromadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz monitorowanie stanu zabytków.
4. Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kielce, prowadzenie monitoringu wykonywania programu, raportowanie, aktualizacja.
5. Sporządzanie analiz oraz opracowywanie dokumentów związanych z ochroną zabytków.
6. Formułowanie zapisów, warunków i ustaleń dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w projektach (aktualizacjach, zmianach) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych, strategii i programów operacyjnych (w tym program rewitalizacji) i programach operacyjnych.
7. Współpraca przy formułowaniu ustaleń dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w projektach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
8. Formułowanie wniosków oraz zapisów, warunków i ustaleń dotyczących ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w projektach aktualizacji Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
9. Współpraca z instytucjami, jednostkami, organizacjami, zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego, w szczególności ze Świętokrzyskim Urzędem Ochrony Zabytków w Kielcach.
10. Wydawanie legitymacji społecznego opiekuna zabytków osobie fizycznej pełniącej funkcję społecznego opiekuna zabytków na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
11. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym Miasta Kielce.
12. Prowadzenie ewidencji pomników, rzeźb i tablic pamiątkowych w przestrzeni publicznej  Miasta Kielce.
13. Prowadzenie innych spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami stanowiska.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Paulina Moskal
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
07-01-2021
Data publikacji:
07-01-2021 11:58
Data aktualizacji:
29-10-2021 15:31
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top