Skargi wnioski i petycje

Sposoby przyjmowania i załatwienia spraw - skarg i wniosków

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej,w tym z wykorzystaniem faksu na adres:
  Urząd Miasta Kielce
  Rynek 1, 25 – 303 Kielce
  fax nr:  41-34-42-763:
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu
  i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Formularze zamieszczone są na platformie
  e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektronicznąna adres: sekretariat@um.kielce.pl
 • ustnie do protokołu w Wydziale Organizacji i Kadr, Biurze Obsługi Interesantów Rynek 1, 25 – 303 Kielce, pokój 146
   W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują: Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta w dniach i godzinach pełnienia dyżurów podanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce w zakładkach zawierających informacje ogólne, określające  ich kompetencje i zadania oraz dyrektorzy wydziałów/ kierownicy komórek równorzędnych w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Uwagi:


Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) Rady Miasta Kielce –  jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa,

2) Prezydenta Miasta oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych  w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –wojewoda lub organ wyższego stopnia,

3) Prezydenta Miasta Kielce i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 –  Rada Miasta Kielce,

4) Urzędu Miasta Kielce – Prezydent Miasta Kielce.

 Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane w formie pisemnej (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem, powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu.  

Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty:


Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę (wniosek) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

 Tryb odwoławczy:

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu. Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski;
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.

PETYCJE

 Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawa, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. 

 

Jak złożyć petycję

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów
w sprawach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:


Petycje mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, w tym także faksem na adres:
  Urząd Miasta Kielce
  Rynek 1, 25 – 303 Kielce
  fax nr:  41-34-42-763:
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.kielce.pl

Jeśli składasz petycję w swoim imieniu zamieść w niej:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje miejsce zamieszkania,
 • nazwę organu, do którego składasz petycję,
 • przedmiot petycji,
 • swój podpis; jeśli składasz petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym - dołącz wtedy także adres swojej poczty elektronicznej.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy w niej zamieścić:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję, miejsca zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składacie petycję,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję; jeśli składacie petycję za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać ona podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym - dołączcie wtedy także adres poczty elektronicznej osoby, która Was reprezentuje.

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, pamiętaj żeby zamieścić w niej dodatkowo:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu w imieniu którego składasz petycję,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu,
 • zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu; w przypadku braku takiej zgody zwrócimy się do Ciebie o jej potwierdzenie.

Uwaga!

 • Jeśli petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego to pozostawimy ją bez rozpatrzenia.
 • Jeśli petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu, do którego jest składana lub nie będzie z niej wynikać czego dotyczy, to poprosimy Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli tego nie zrobisz, pozostawimy Twoje pismo bez rozpoznania.
 • Podpisz petycję. Jeśli tego nie zrobisz, wezwiemy cię do uzupełnienia podpisu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Inaczej pozostawimy petycję bez rozpoznania.

 

Załączniki

Osoba odpowiedzialna za treść:
Szczepan Skorupski - Sekretarz Miasta Kielce
Redaktor:
Anita Stanisławska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
14-10-2020
Data publikacji:
14-10-2020 08:25
Data aktualizacji:
16-12-2021 11:24
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top