Skarbnik Miasta

0x0.jpg

Skarbnik Miasta Marzena Bzymek 

Data powołania na stanowisko: 1 października 2022 roku - Uchwała Rady Miasta Kielce Nr LXV/1298/2022 z dnia 15 września 2022 r.

Adres: 25-303 Kielce, Rynek 1

Numer pokoju: 108

Telefon - sekretariat: 41 36 76 108

e-mail: marzena.bzymek@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów: 

Przyjęcia interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie.

Nadzór:

Skarbnik Miasta – Marzena Bzymek jest głównym księgowym budżetu Miasta, sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące Wydziały:

1. Budżetu i Księgowości,

2. Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Zadania:

Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie gospodarki finansowej Miasta,

a w szczególności:

1. Opracowanie projektów budżetu Miasta,

2. Nadzorowanie prowadzenia księgowości budżetowej, gospodarki finansowej zgodnie   z obowiązującymi przepisami,

3. Opracowanie i przedstawianie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta,

4. Kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,

6. Nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta , w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

7. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji w zakresie udzielonych upoważnień,

8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.

Skarbnik opracuje i przygotuje projekty zarządzeń Prezydenta w sprawie:

1. Wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

2. Wprowadzenia zasad uprzedniej weryfikacji zadań planowanych przez Urząd,

3. Wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów związanych z zawieraniem umów zleceń i umów o dzieło,

4. Publikacji informacji w Urzędowym Rejestrze Umów i utworzenie oraz publikację rejestru faktur związanych z wydatkami Urzędu Miasta.  

Osoba odpowiedzialna za treść:
Elżbieta Korczyńska - Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr
Redaktor:
Kazimierz Bielny
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
30-11-2021
Data publikacji:
30-11-2021 09:33
Data aktualizacji:
14-04-2023 08:00
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top