Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach - kadencja 2023-2026

Powołanie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach na kadencję 2023-2026

Na podstawie Zarządzenia Nr 374/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 października 2023 r. powołana została Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

W skład Rady wchodzą:

Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

1) Michał Braun

2) Marianna Noworycka – Gniatkowska.

-  Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce:

1) Anna Barchan

2) Katarzyna Perdzyńska – Zarzeczny

3) Katarzyna Telka

4) Ewa Tyszer – Wieczorek.

-  Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Jolanta Borowiec – Caritas Diecezji Kieleckiej

2) Małgorzata Człowiekowska – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami

3) Grzegorz Kędzierski – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

4) Mariusz Skadłubowicz – Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

5) Maja Szczukiewicz – Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

6) Tomasz Tkaczyk – Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica.

 

Kontakt z Radą:

Maja Szczukiewicz - Przewodnicząca Rady

adres email: mrdpp@um.kielce.pl

 

Rada Pożytku jest organem opiniodawczo-doradczym.  Zadania Rady wymienione są w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należy do nich w szczególności:

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 W przypadku konsultowania wyżej wymienionych dokumentów pisemny projekt należy przesyłać drogą mailową na adres: mrdpp@um.kielce.pl.

Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu dokumentu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach określa Uchwała Nr LXXIII/1480/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 16 marca 2023 r., zmieniona Uchwałą Nr LXXIX/1586/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2023 r.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Dariusz Detka - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Redaktor:
Anna Barchan
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
09-11-2023
Data publikacji:
09-11-2023 11:16
Data aktualizacji:
09-11-2023 11:16
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top