Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Kielce i ich holowanie na wyznaczony parking strzeżony - ROZSTRZYGNIĘTE

ROZSTRZYGNIĘTE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację usługi: „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Kielce i ich holowanie na wyznaczony parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE

 na realizację usługi:

 „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Kielce i ich holowanie na wyznaczony parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych stanowiącego załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych  w Urzędzie Miasta Kielce.

 

Urząd Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania określonego jako:

 1. świadczenie usług polegających na usuwaniu i holowaniu pojazdów lub odstąpieniu od usuwania pojazdów z dróg publicznych przebiegających przez teren Miasta Kielce oraz parkowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2285 ze zm.),
 2. świadczenie usług polegających na usuwaniu i holowaniu pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz parkowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1959 ze zm.),
 3. świadczenie usług polegających na przewiezieniu lub holowaniu pojazdu wraz z odpadami do wskazanego przez jednostki tj. Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska, najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, spełniającego warunki magazynowania odpadów lub odstąpienie od usuwania pojazdów wraz z odpadami na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 4. świadczenie usług polegających na wydaniu pojazdów z parkingu strzeżonego na żądanie Gminy lub innego właściciela pojazdu,
 5. świadczenie usług polegających na przewiezieniu pojazdów, których termin od momentu usunięcia i przechowywania przekroczył 6 m-cy (art. 50 a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym) na parking wskazany przez Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat,
 6. świadczenie usług polegających na przewiezieniu pojazdów, których termin od momentu usunięcia i przechowywania przekroczył 3 m-ce (art. 130 a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym) na parking wskazany przez Zamawiającego bez naliczania dodatkowych opłat.

 Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25 – 303 Kielce,  NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343,

reprezentowana przez Pana Bogdana Wentę Prezydenta Miasta Kielce

 Przedmiot Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Kielce i ich holowanie na wyznaczony parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
 2. Szacowaną ilość usuniętych i przechowywanych pojazdów oraz ich rodzaj wskazano w Formularzu cenowym.
 3. Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia
  oraz w Załączniku nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

 Wykonawca, który składa ofertę musi spełniać następujące warunki:

 1. Dysponować parkingiem, na którym będą przechowywane usuwane pojazdy, położonym na terenie Miasta Kielce,
 2. Na parkingu musi znajdować się odpowiednia liczba miejsc do parkowania wszystkich rodzajów pojazdów tj. minimum 45, w tym co najmniej 1 (jedno) miejsce spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1293 ze zm.) oraz 1 (jedno) miejsce zabudowane do celów oględzin pojazdu i zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych.
 3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi rowerów, motorowerów, motocykli, hulajnóg lub urządzeń transportu osobistego i pojazdów z uszkodzeniami.
 4. Dysponować parkingiem strzeżonym, objętym całodobowym dozorem i oświetlonym w porze nocnej, ogrodzonym ogrodzeniem trwałym: betonowym lub metalowym itp., o nawierzchni utwardzonej (poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, wybetonowanie, wysypanie żwirem, tłuczniem itp.), zamykanym w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej.
 5. Dysponować co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do usuwania z dróg motocykli, motorowerów i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do usuwania samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
 6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadać aktualne zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r.     poz. 2201 ze zm.).
 7. Wykonawca przez cały okres trwania umowy jest zobowiązany posiadać aktualną polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zaproszenia - cena wskazana w Formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
 2. Formularz cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
 3. Wykaz sprzętu/pojazdów przeznaczonych do usuwania pojazdów, zgodnie z Załącznikiem nr 5 - Kserokopie dokumentów poświadczonych „za zgodność z oryginałem”, potwierdzających własność lub inną formę dysponowania pojazdami specjalistycznymi (np. umowy leasingu, umowy użyczenia), zgodnie z ust. 2 pkt 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - do złożenia przed podpisaniem umowy;
 4. Informację dotyczącą warunków technicznych parkingu, zgodnie z Załącznikiem nr 6;
 5. Kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy;
 6. Kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
 8. Formularz ofertowy podpisany, a wszystkie załączniki zaparafowane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Cena oferowana jest ceną za wykonanie usługi obliczoną wg Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (usługi).
 3. W Formularzu cenowym wskazano szacunkowe ilości usuwanych pojazdów i szacunkowy czas (w dniach) przechowywania pojazdów. Wskazana ilość usuwanych oraz przechowywanych pojazdów, a także czas ich przechowywania służy jedynie do celów porównania ofert. Faktyczna ilość usuwanych pojazdów i ilość dni parkowania pojazdów może nie odpowiadać tym wartościom i uzależniona będzie od realnych potrzeb Zamawiającego.
 4. Zakres zamówienia nie jest zależny od woli Zamawiającego, lecz od podmiotów uprawnionych do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu i od woli właściciela pojazdu do odebrania go z parkingu.
 5. W przypadku usunięcia pojazdu transportującego odpady, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone jako iloczyn stawki za 1 km dla poszczególnych rodzajów aut i przejechanych kilometrów.
 6. Rozliczenie kosztów usuwania i parkowania poszczególnych pojazdów będzie dokonywane dla każdego pojazdu wg cen jednostkowych zaoferowanych w Formularzu cenowym przez Wykonawcę.
 7. Ceny jednostkowe/stawka za km, podane przez Wykonawcę, są stałe przez okres obowiązywania umowy i nie będą podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

 Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Kompletną ofertę należy złożyć w opisanej i zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, Strycharska 6, 25-659 Kielce, III piętro, pok. 306, w terminie do dnia 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) do godz. 10 00.
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę, adres i pieczęć firmową Oferenta oraz napis: „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z terenu Miasta Kielce i ich holowanie na wyznaczony parking strzeżony w trybie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.) oraz na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.)”.
 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi niezwłocznie bez ich otwierania.
 4. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta, jeśli umocowanie nie wynika z aktualnego wydruku KRS albo z CEIDG.

 Kryterium wyboru oferty będzie stanowić najniższa cena wskazana w Formularzu cenowym. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zamówienia/usługi, która będzie zawierała najniższą łączną kwotę ogółem za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zaproszeniem.

 Termin związania ofertą. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w VI pkt 1.

 Formalności po wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą w sprawie podpisania umowy oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: www.bip.kielce.eu.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, biorąc pod uwagę proponowany zakres usług oraz oferowane ceny jednostkowe, przy czym ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę nie mogą przekraczać maksymalnych stawek kwotowych ustalonych w uchwale Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Kielce.

 Przewidywany okres obowiązywania umowy: od dnia 01.2024 r. do 31.12.2024 r. lub do wartości kwoty przewidzianej w umowie.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany treści Zaproszenia do składania ofert przed upływem terminu składania ofert;
 2. Możliwości unieważnienia postępowania na każdym jego etapie lub odstąpienia od podpisania umowy – bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty.

 Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Dariusz Toborek,   41 367-65-83, e-mail: dariusz.toborek@um.kielce.pl.

 

Wykaz załączników:

 • Zał. nr 1 – wzór umowy
 • Zał. nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Zał. nr 3 – formularz ofertowy
 • Zał. nr 4 – formularz cenowy
 • Zał. nr 5 – wykaz sprzętu/pojazdów przeznaczonych do usuwania pojazdów
 • Zał. nr 5a – zestawienie wykonanych usług na podst. art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Zał. nr 5b - zestawienie wykonanych usług na podst. art. 24a ustawy o odpadach
 • Zał. nr 6 – informacja dotycząca warunków technicznych parkingu.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Alicja Kocielińska
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
04-12-2023
Data publikacji:
04-12-2023 09:23
Data aktualizacji:
20-12-2023 11:20
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top