Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce

Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy:

1) polityki usług komunalnych w zakresie:

a) gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną oraz gaz,

b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną,

c) zieleni miejskiej i zadrzewień w tym gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

2) opiniowanie planowanych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ich uciążliwości dla otoczenia,

3) gospodarowania lokalami mieszkalnymi Miasta,

4) polityki mieszkaniowej,

5) handlu, usług i rzemiosła,

6) współpracy z lokalnymi inicjatywami inwestycyjnymi,

7) opiniowania programów i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby, upraw, zieleni komunalnej,

8) opiniowania programów mających na celu poprawę i kontrolę środowiska,

9) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

10) bezpieczeństwa publicznego.

 
Skład Komisji:
  • Anna MYŚLIŃSKA - Przewodnicząca
  • Michał BRAUN
  • Wiesław KOZA
  • Tadeusz KOZIOR
  • Marcin STĘPNIEWSKI
  • Arkadiusz ŚLIPIKOWSKI
Kontakt:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 339
Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
24-11-2021 08:41
Data aktualizacji:
27-12-2023 10:18
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top