Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce

Do zakresu zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi;
2) kontrola sposobu opracowania i jakości projektów uchwał Rady;
3) kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał przez Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta;
4) kontrola realizacji inwestycji i obrotu mieniem Miasta oraz jakości usług świadczonych na rzecz Miasta;
5) ustalanie i analizowanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miasta i wskazywanie osób za nie odpowiedzialnych;
6) rozpatrywanie skarg dotyczących działań Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 4;
7) zbieranie w różnych formach wyjaśnień oraz informacji służących Radzie dla doskonalenia działalności Miasta;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę
Skład Komisji:
  • Piotr KISIEL – Przewodniczący
  • Maciej BURSZTEIN
  • Joanna LITWIN
  • Anna MYŚLIŃSKA
  • Arkadiusz ŚLIPIKOWSKI
Kontakt:
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Osoba odpowiedzialna za treść:
Magdalena Kot - Kierownik Biura Rady Miasta
Redaktor:
Zbigniew Brelski
Osoba publikująca:
Aleksandra Czarnecka
Data utworzenia:
24-11-2021
Data publikacji:
24-11-2021 08:04
Data aktualizacji:
07-03-2024 13:15
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top