Wynajem lokali mieszkalnych

Wynajem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz 611) zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, ustala Rada gminy.
W dniu 18 czerwca 2020 r. Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr XXIX/565/2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce z późn. zm., która określa:
  1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca stosowanie obniżek czynszu.
  2. Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
  3. Najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.
  4. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu.
  5. Warunki dokonywania zamian lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
  6. Zasady wynajmowania lokali przeznaczonych do remontu lub adaptacji na koszt przyszłego najemcy.
  7. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
  8. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.
  9. Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
  10. Zasady przeznaczenia lokali na realizacje zadań pomocy społecznej oraz związanych ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej.

    Zasady ustalone powyższą uchwałą stosuje się również przy wynajmie lokali  mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa gospodarowanych przez Prezydenta Miasta  Kielce.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 09:54
Data aktualizacji:
21-10-2021 09:54
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top