Polityka czynszowa

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2021-2025 zakłada prowadzenie polityki czynszowej, która zmierzać będzie w kierunku ustalania stawek czynszu na poziomie pozwalającym na pokrycie w stopniu maksymalnie mozliwym kosztów utrzymania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Przyjęto zasadę określenia maksymalnej stawki czynszu, która nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej lokalu, dla lokali mieszkalnych oddanych przed 01.01.2012r., lokali mieszkalnych oddanych po 01.01.2012r. oraz lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

Ustalona przez organ wykonawczy stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali podlega obniżeniu, z uwzględnieniem czynników takich jak:

1) położenie  budynku:

- budynek położony poza strefą zamkniętą w obrębie ulic: Długa, Skrajna, Hubalczyków, Łódzka, Jesionowa, Klonowa, Władysława Orkana, Biskupa Mieczysława Jaworskiego, Aleja Solidarności, Leszczyńska, Poleska, Szczecińska, Zagórska, Tarnowska, Wapiennikowa, Husarska, Marmurowa, Pakosz, Krakowska, Armii Krajowej, Karczówkowska, Jagiellońska, Grunwaldzka, Szajnowicza-Iwanowa, Kazimierza Wielkiego; strefa zamknięta obejmuje wszystkie budynki majace adresy ulic granicznych strefy - 2%,

2) położenie lokalu w budynku:

  a) lokal położony w budynku do 6 kondygnacji bez windy znajdujący się na IV lub V piętrze oraz lokal położony w budynku powyżej 6 kondygnacji znajdujący się na ostatnim piętrze - 4%,

  b) lokal, z wyjątkiem lokalu socjalnego, położony w budynku przeznaczonym na wynajem lokali socjalnych - 6%,

3) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz układu funkcjonalnego lokalu:

    a) brak WC w lokalu - 6%,

    b) brak instalacji wodociągowej w lokalu - 6%,

    c) ogrzewanie lokalu paliwem stałym - 6%,

4) ogólny stan techniczny budynku:

- budynki lub lokale wyłaczone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki - 12%.

Wojewoda ogłasza, co 6 miesięcy w dzienniku urzędowym województwa, w drodze obwieszczenia, wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów w województwie, uwzględniając przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalony na podstawie danych z urzędu statystycznego oraz własnych analiz.
Podwyższenie stawki czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, w tym opłat za dostawy do lokalu energii, gazu, wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych, nie może być dokonywane częściej, niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyłączeniem opłat niezależnych od właściciela ( opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych ) przekracza 3% wartości odtworzeniwej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10 % dotychczasowego czynszu albo dotychczasowych opłat za używanie lokalu, liczonych bez opłat niezależnych od właściciela.
W razie podwyższenia opłat niezależnych od właściciela jest on zobowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia.

Od 1 sierpnia 2016r. obowiązują maksymalne stawki czynszu, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 299/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2016r z późn zm.:

1) dla lokali oddanych do uzytkowania przed 01.01.2012 r -w wysokości 6,00 zł,

2) dla lokali oddanych do uzytkowania po 01.01.2012r. - w wysokości 6,50 zł,

3) dla lokali wynajmowanych na zasadzie najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych  - w wysokości 1,60 zł.

Powyższe zasady ustalania stawki czynszu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/2009 r. Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 kwietnia 2009 r. obowiązują również dla lokali mieszkalnych w budynkach stanowiacych zasób nieruchomości Skarbu Państwa gospodarowanym przez Prezydenta z póżn. zm.

Najemcy mieszkań komunalych, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób Skarbu Państwa gospodarowanych przez Prezydenta Miasta Kielce oraz lokalch mieszkalnych wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli mogą uzyskać obniżkę czynszu za zajmowane mieszkania. Warunki zastosowania procentowej obniżki czynszu uzależnione są od dochodu gospodarstwa domowego.

Ustalone wskaźniki obniżek czynszu:

1) 50 % dla najemców, których  średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę,

2) 25 % dla najemców, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 50 % kwoty uprawniającej do ubiegania się o obniżkę.

Wysokość dochodu, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu wynosi nie więcej niż:

1) 130 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Zasady postępowania aby uzyskać obniżenie stawki czynszu określił Prezydent Miasta Kielce w Zarządzeniu Nr 138/2019  z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy udzielaniu obniżek czynszu za  lokale  w zasobach Miasta, lokale Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Miasta Kielce oraz lokale wynajmowane Miastu przez innych właścicieli z późn. zm.

Wniosek o obniżkę czynszu składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Artur Hajdorowicz - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Redaktor:
Małgorzata Kwiecień
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
21-10-2021
Data publikacji:
21-10-2021 09:55
Data aktualizacji:
21-10-2021 09:55
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top