Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacje o Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA

O ZASTOSOWANIE OBOWIĄZKU LECZENIA ODWYKOWEGO

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach prowadzi sprawy
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób mieszkających na terenie miasta Kielce.

Komisja działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku.

 

PRZEBIEG PROCEDURY:

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek

Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się w biurze komisji mieszczącym się w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65, tel. 41 36 76 302 (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7 30 -1530).

Przesłanki do złożenia wniosku

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylają się od obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku

Wnioskodawca:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania.

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • uzasadnienie.

Kto może złożyć wniosek

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja: MOPR, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.

Gdzie można pobrać wniosek

 • elektroniczny - pod niniejszym artykułem,
 • papierowy - w biurze komisji mieszczącej się w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65.

Jaki jest tryb postępowania

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego
  w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
 • przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
 • w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,
 • w przypadku braku respektowania zaleceń biegłych, komisja kieruje wnioski do Sądu Rodzinnego  o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

Gdzie można uzyskać informacje

 • Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, tel. 41 36 76 615,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieszcząca się w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 730-1530) tel. 41 36 76 302.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie sprawy

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ogólnopolskie telefony zaufania udzielające bezpłatnej pomocy, działające na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800-12-00-02 (oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy  w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Więcej na stronie https://www.niebieskalinia.info/)
 • Telefon zaufania dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim tel. 801-889-880. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania tel. 800-199-990 czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00

Naszym celem jest pomoc osobom uzależnionym, a także ich rodzinom i bliskim w wyzwoleniu się z nałogu i powrocie do normalnego życia.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Piotr Łojek - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Redaktor:
Agnieszka Nowak-Opuchlik
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
13-10-2020
Data publikacji:
13-10-2020 13:51
Data aktualizacji:
08-04-2024 09:59
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top