Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 304, tel. 41 3676532,

Wymagane dokumenty:

Wniosek składa podmiot ubiegający się o koncesję, załączając:

 • prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o jej przyjęciu),
 • 7 egz. map projektowanego położenia obszaru i terenu górniczego,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  – decyzja nie jest wymagana),
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w tym określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców (KRS), oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana działalności oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, w tym określenie prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, w tym określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 • określenie złoża kopaliny lub jego części, która ma być przedmiotem wydobycia, oraz określenie wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny i stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża,
 • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 108 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, z uwzględnieniem obowiązków określonych w art. 129 ust. 1,
 • określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody (wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych  sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, a w przypadku dowodu istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, przez dołączenie np. aktu notarialnego, umowy dzierżawy, oraz danymi z ewidencji gruntów i budynków.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi:

 Przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Anna Kosek – Geolog Powiatowy, ul. Strycharska 6, Kielce, III piętro, pokój 304, tel. 41 3676532,

Miejsce złożenia dokumentów:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kielce:

 • Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr 12)
 • Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

Sposób realizacji: 

Koncesja wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W toku prowadzonej sprawy Prezydent występuje o opinię do marszałka i uzgadnia działalność z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta (art. 23 ust. 2 i 3 ustawy Pgig).

Opłaty:

 • 616,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie koncesji,
 • 308,00 zł – opłata skarbowa w przypadku zmiany warunków koncesji,
 • 10,00 zł – opłata skarbowa za przeniesienie koncesji lub zmianę oznaczenia przedsiębiorcy,

Wpłata opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Kielce:

Nr: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 
Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2a i ust. 3, art. 24, art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
 • art 37 i 44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 • art 72 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Uwagi:

Wysokość opłaty skarbowej za udzielenie koncesji (616,00 zł) wynika z części III pkt. 44, a za zamianę koncesji (308 zł) wynika      z części III pkt. 46 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku występowania przed organem administracji geologicznej w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na rachunek organu podatkowego tj. Urzędu Miasta Kielc (nr konta wskazany powyżej), opłata wynika z części IV załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej.

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Anna Kosek
Osoba publikująca:
Monika Olbratowska
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 13:29
Data aktualizacji:
21-02-2023 13:12
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top