Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, którego wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz nie wiąże się z wykorzystaniem ciepła Ziemi

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 304, tel. 41 3676532,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • projekt robót geologicznych (2 egz.),
 • informacja o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której mają być wykonane roboty (informacja potwierdzona podpisem/oświadczenie lub wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, umowa dzierżawy itp.)
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi:

Podmiot, który sfinansował wykonanie projektu robót geologicznych.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Anna Kosek – Geolog Powiatowy, ul. Strycharska 6, Kielce, III piętro, pokój 304, tel. 41 3676532,

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kielce:

 • Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr 12)
 • Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

Sposób realizacji:

Decyzja wydawana jest po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) bez zbędnej zwłoki, w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy.

Opłaty:

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt, przedłużenie terminu ważności decyzji, zmianę przedmiotowej decyzji, z dopiskiem „za zatwierdzenie projektu”.

Wpłata opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Kielce:

Nr: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Podstawa prawna:

 • art. 79, art. 80, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 161 ust. 2 ustawy 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji.
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących  projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji ,

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.Tryb odwoławczy:

Uwagi:

 • W przypadku dodatków do projektu robót geologicznych postępowanie administracyjne jest takie, jak dla projektu robót geologicznych.
 • Wysokość opłaty skarbowej (10,00 zł), wynika z części I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 • W przypadku występowania przed organem administracji geologicznej w imieniu i na rzecz finansującego roboty geologiczne (działanie z pełnomocnictwa) istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na rachunek organu podatkowego tj. Urzędu Miasta Kielc (nr konta wskazany powyżej), opłata wynika z części IV załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej.
 • zwolnienie dot. opłat – art. 7 ustawy o opłacie skarbowej stosuje się odpowiednio,
 • Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej (nie podlega zatwierdzeniu – art. 85 ustawy), a do wykonania robót geologicznych można przystąpić w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu, jeżeli właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu; zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Anna Kosek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 12:48
Data aktualizacji:
16-12-2021 13:51
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top