Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 304,  tel. 41 3676532,

Wymagane dokumenty:

 • wniosek składa podmiot, który sfinansował wykonanie dokumentacji geologicznej (w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem upoważnionej przez inwestora osoby - wymagane jest pełnomocnictwo),
 • dokumentacja geologiczna (4 egz. w tym wersja elektroniczna w 4 egz.),
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi:

Podmiot, który sfinansował wykonanie dokumentacji.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Anna Kosek – Geolog Powiatowy, ul. Strycharska 6, Kielce, III piętro, pokój 304, tel. 41 3676532,

Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kielce:

 • Rynek 1, 25-303 Kielce (pok. nr 12)
 • Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12)

Sposób realizacji:

Decyzja wydawana jest w terminie 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej. Jeśli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, odmawia się zatwierdzenia dokumentacji.

Opłaty:

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację z dopiskiem „za zatwierdzenie dokumentacji”.

Wpłata opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta Kielce:

Nr: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 Podstawa prawna:

 • art. 88, art. 93, art. 94 oraz art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 160 i art. 161 ust. 2 ustawy 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów ,
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej .

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

Uwagi:

W przypadku dodatków do dokumentacji geologicznych postępowanie administracyjne jest takie, jak dla dokumentacji geologicznych.

 • Dokumentacje inne niż dokumentacje geologiczne złóż kopalin, hydrogeologiczne lub geologiczno-inżynierskie, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych, podlegają przedłożeniu w 3 egz. do organu administracji geologicznej (bez obowiązku wniesienia opłaty skarbowej), który jest obowiązany przesłać po 1 egz. dokumentacji pozostałym miejscowo organom administracji geologicznej,
 • wysokość opłaty skarbowej (10,00 zł), wynika z części I pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • w przypadku występowania przed organem administracji geologicznej w imieniu i na rzecz finansującego roboty geologiczne (działanie z pełnomocnictwa) istnieje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na rachunek organu podatkowego tj. Urzędu Miasta Kielc (nr konta wskazany powyżej), opłata wynika z części IV załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowej,
 • zwolnienie dot. opłat – art. 7 ustawy o opłacie skarbowej stosuje się odpowiednio.
Osoba odpowiedzialna za treść:
Aneta Boroń - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I Środowiska
Redaktor:
Anna Kosek
Osoba publikująca:
Kazimierz Bielny
Data utworzenia:
16-12-2021
Data publikacji:
16-12-2021 13:25
Data aktualizacji:
21-02-2023 12:14
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2022 r. dostępne są na stronie www.bip.kielce.eu
Go to top